Een eerste indruk

Om te beginnen willen we heel kernachtig zeggen waar het op onze protestants-christelijke school om draait. Wij willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat en dat uw kind heel veel leert. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit.
U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. De Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool is een moderne, open, christelijke basisschool. De school is in 1972 van start gegaan en draagt de naam van Mr. Justinus Jacob Leonard van der Brugghen (1804-1863).

Op alle vakgebieden worden christelijke waarden en normen overgedragen in een sfeer waarin medeleven, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid een belangrijke rol spelen en waarin geen plaats is voor plagen, agressie of discriminerend gedrag in woord, gebaar of kleding. De christelijke identiteit is ook herkenbaar bij activiteiten binnen schoolverband buiten de schooluren.
Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. Ook vertellen we de kinderen steeds weer, dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen er voor, dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt er wel eens corrigerend opgetreden tegenover een kind. Maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag.

Onze school werkt vanuit 5 belangrijke uitgangspunten:
1 de kinderen gaan met plezier naar school en leren veel
2 de leerkrachten werken hard en met plezier
3 er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn
4 de school richt zich op de toekomst: nieuwe media spelen een rol in het lesprogramma
5 er is veel contact met de ouders

Er werken zo’n 27 personeelsleden op de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool, parttimers en fulltimers. Sommigen zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen en weer anderen zijn allround. Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld als zorgverbreder, remedial teacher of computerdeskundige. Aan de school is een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs verbonden. Iedere week bezoekt de logopedist(e) de school. Verder is er iedere dag een gespecialiseerd bedrijf in touw om het schoolgebouw schoon te houden. Door middel van een mentor onderhoudt het schoolbestuur nauw contact met de school. Directeur (a.i.) R. van Ommeren geeft leiding aan het geheel.

In onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal wordt gelet op de kwaliteit en het uiterlijk, kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methoden en ziet het materiaal er aantrekkelijk uit? Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aankunnen en kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide groepen kinderen voldoende leerstof in de methode zit. Het werken met goede, moderne methoden is één manier om kwaliteit na te streven. Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Jaarlijks wordt veel geld uitgegeven aan nascholing. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar één of twee studiedagen voor teamleden en volgen leerkrachten bijscholingscursussen. De kwaliteit van een school hangt dus af van de mensen die er werken en hun werkwijze. Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is een constante controle door middel van toetsen. Toetsen geven ons inzicht in de vorderingen en prestaties van de kinderen. Bovendien geeft het een totaalbeeld van de school. Al deze toetsgegevens worden in de computer opgeslagen. Dit geheel van zaken noemen we een leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen gegevens snel verwerkt en geëvalueerd worden.
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. De school is klassikaal georganiseerd. Iedere groep heeft een parallelgroep. De kinderen zijn niet naar niveau ingedeeld, d.w.z. er is geen “goede” of “minder goede” groep. Er wordt wel veel rekening gehouden met goede en zwakke leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten.
De vakken lezen, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school veel nadruk op deze vakken. Speerpunt op onze school is leesonderwijs. Hieraan wordt zeer veel aandacht besteed. Bij stagnatie in het leesproces worden er allerlei maatregelen getroffen om het kind te helpen bij het leren lezen. Vanaf groep 3 worden de vorderingen op het gebied van lezen, taal en rekenen enkele malen per jaar getoetst met landelijk genormeerde toetsen en/of met methodegebonden toetsen.

Soms vormen het gedrag, de prestaties in de groep of de uitslagen van toetsen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Dat gebeurt vaker dan men denkt, vooral als je kinderen en hun ontwikkeling serieus neemt. Ongeveer 1 op de 5 kinderen heeft tijdens de basisschoolperiode kortere of langere tijd extra aandacht nodig. De Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool is hierin gespecialiseerd. Een kind krijgt dan extra hulp. Heel bewust wordt veel tijd gereserveerd voor werken met individuele kinderen of het werken met kleine groepjes. Per week wordt op onze school op die manier ruim 100 uur besteed aan remedial teaching. Onze remedial teachers hebben een uitgebreide orthotheek tot hun beschikking met een schat aan leer- en hulpmiddelen en toetsmaterialen. Hiermee kan een kind met leerproblemen op eigen niveau geholpen worden op dat gebied, waar extra hulp noodzakelijk is.