Protocol Sociale Media

Inleiding
Sociale media zoals Whatsapp, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.

De Mr. J.J.L. van der Brugghenschool vertrouwt erop dat zijn medewerkers (dit zijn ook stagiaires), leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Uitgangspunten
1. De Mr. J.J.L. van der Brugghenschool onderkent het belang van sociale media.
2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat.
3. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten.
4. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van een ieder die betrokken is bij de school.
5. Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media.

Doelgroep en reikwijdte
1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool.
2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé.

Sociale media in de school

A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)

1. Het is leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor gericht toestemming is gegeven. Deze gerichte toestemming dient een specifiek doel te hebben. Vrij op sociale media is niet toegestaan.
2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, tenzij het vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen schaadt.
3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media.
4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
5. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op persoonlijke sociale media te zetten tenzij alle betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven. Foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties kunnen geplaatst worden op de websites van de groepen,
of op www.brugghenschool.nl door en onder verantwoordelijkheid van een medewerker van school. Zie ook de richtlijnen bij punt B4.
6. Het is medewerkers niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media.
7. Het is leerlingen niet toegestaan gebruik te maken van hun eigen mobiele device (mobiele telefoon, smartphone, ipod, tablet-pc enz.), tenzij daartoe opdracht is gegeven door de schoolleiding respectievelijk de leraren. Bij overtreding van deze regel wordt de mobiele device voor de rest van de dag ingenomen door de leraar.
8. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. Zie ook : Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen.

B. Voor medewerkers tijdens werksituaties

1. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de onderwijsinstelling.
Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van Mr. J.J.L. van der Brugghenschool.
2. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met de directie of de mediacoach om de te volgen strategie te bespreken.
3. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met de directie of de mediacoach van de school.
4. Als het gaat om het publiceren van beeldmateriaal van leerlingen op het internet geldt:
1. De school respecteert de wens van ouders als het gaat om portretrecht: als ouders aangeven bezwaar te hebben tegen het publiceren van beeld- en/of geluidsmateriaal van hun zoon/dochter dan mag dit ook niet gebeuren.
2. Er wordt geen beeldmateriaal gepubliceerd van leerlingen in zwemkleding.
3. Er wordt geen beeldmateriaal gepubliceerd dat gemaakt is tijdens gymlessen.
4. Het formaat van foto’s is maximaal 640 x 480 pixels.
5. Aan het einde van het schooljaar worden de foto’s van de leerlingen van de klassenwebsites verwijderd.

C. Voor medewerkers buiten werksituaties

1. Het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school niet schaden.
2. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool.
3. Indien de medewerker over de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool. Verder meldt de medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden.

Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen

1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping en ontslag tot ontslag op staande voet.
3. Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.
4. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en / of ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing en schorsing tot verwijdering van school.
5. Indien de uitlating van leerlingen,en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool aangifte bij de politie worden gedaan.