Verzuim en verlof

Vakantie
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven. Op deze regel is één uitzondering, namelijk als u als ouder door uw werk niet weg kunt in de schoolvakantie (vanwege seizoensgebonden arbeid) en uw gezin in geen enkele schoolvakantie binnen één schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie kan. Alleen dan kan uw kind (maximaal tien dagen per schooljaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen aan de directie van de school.

Extra vrij
Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (bijvoorbeeld een huwelijk of een sterfgeval) kan uw kind vrij krijgen. Tot en met tien schooldagen moet u hiervoor toestemming vragen aan de directie van de school. Voor meer dan tien dagen moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Ook voor sommige religieuze feesten mogen kinderen maximaal een dag thuisblijven. U moet dit melden aan de directie van de school. Uw kind krijgt bijvoorbeeld geen vrij om een dagje naar een pretpark te gaan met opa en oma, omdat een vakantie goedkoper is, eerder op vakantie omdat u files wilt ontlopen, langer dan een dag voor jubileum- of huwelijksfeest, voor familiebezoek (ook in het buitenland) of omdat uw kind is uitgenodigd voor een sportkamp. Deze aanvragen worden zonder meer afgewezen.

De benodigde formulieren voor verlofaanvraag kunt u hier downloaden:
Download Verzoek om extra verlof
Download Werkgeversverklaring

Ziek
Als uw kind ziek is en niet naar school kan, moet u dit meteen aan de school melden. Als een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en de leerling daardoor later op school terugkomt, moeten de ouders/verzorgers een doktersverklaring uit het vakantieland overleggen.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Uw kind mag niet zonder geldige reden wegblijven van school. Als dit wel gebeurt, dan moeten de ouders en de school hier tegen optreden. Als uw kind niet naar school komt, zal de school meestal contact met u opnemen. Als uw kind langer dan drie dagen afwezig is, is de directie van de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Deze leerplichtambtenaar onderzoekt waarom uw kind verzuimt en bekijkt in overleg met u (en/of uw kind) hoe uw kind zo snel mogelijk weer naar school kan. Ouders zijn verplicht op te treden wanneer hun kind spijbelt, want volgens de wet moeten de kinderen naar school.