Wie zijn wij?

Graag stellen we ons aan u voor. Klik hier voor de beschrijving wie wij zijn. 
 

Onze Kernwaarden zijn….   

Veiligheid - Op de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool streven we ernaar om voor iedereen een veilig klimaat te creëren. Veiligheid is niet alleen de fysieke veiligheid maar ook de sociale veiligheid. Je veilig voelen betekent: jezelf kunnen zijn, vrijuit kunnen spreken en vertrouwen hebben in jezelf en de ander.    

Groei - Groei betekent tot leren kunnen komen, iets nieuws kunnen leren, onbevangen de wereld kunnen ontdekken. Wie je aandacht geeft groeit; wij willen de kinderen ondersteunen om hun talenten optimaal te ontwikkelen; zodat ieder kind individueel kan groeien maar wel samen (in relatie) met anderen.    

Relatie - Je veilig voelen is noodzakelijk om tot groei/ontplooiing te komen, onbevangen de wereld te kunnen ontdekken. Dit doe je niet in je eentje maar samen, in relatie met de ander. Samenwerking, communicatie en een goede, vertrouwensband tussen leerkracht - leerling - ouders is van wezenlijk belang.   

Nieuwsgierigheid  - Ieder mens is van nature nieuwsgierig. Door een veilig klimaat scheppen we de juiste voorwaarden om de wereld onbevangen te kunnen ontdekken zich daarover te blijven verwonderen en dus tot leren en groei te komen. Dit doet hij/zijn niet alleen maar in relatie met anderen.   

   

Onze Missie is... 

In een veilige omgeving verder groeien tot een zelfstandig, zelfbewust en nieuwsgierig persoon, in relatie met anderen.  

   

Onze Visie is... 

Wij werken vanuit de Christelijke Identiteit, waarbij de Bijbelse normen en waarden de basis vormen voor ons handelen. Op school bidden en zingen we met elkaar. Naast het delen van Bijbelverhalen, vieren wij de Christelijke feestdagen met de kinderen.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, teamleden en ouders betrokken en verantwoordelijk omgaan met de ander en de omgeving. Hierbij wordt met en van elkaar geleerd en samengewerkt. De samenwerking geldt in het bijzonder voor de samenwerking met ouders en kinderopvang.  

Wij hebben oog voor iedere leerling. Duurzaamheid en burgerschap zijn hierbij kernwoorden, waar wij voor willen gaan. Wij zijn een gezonde school en werken dit uit in de thema's: welbevinden, relaties, gezonde voeding en sport en bewegen. Aan het einde van de bassischool gaan de kinderen goed voorbereid en met vertrouwen naar het vervolgonderwijs. 

 

Vanuit onze kernwaarden, veiligheid, groei, relatie en nieuwsgierigheid, zijn wij gericht op een hoge kwaliteit van het onderwijs. Dit doen wij vanuit een stimulerend pedagogisch klimaat, effectief didactisch handelen, transparante organisatie en een uitdagende omgeving. De kinderen krijgen een stevige basis voor wat betreft rekenen, taal en lezen en de resultaten zijn volgens verwachting. Er is ruimte voor verschillen qua niveau en interesses. Wij willen dat de leerlingenzorg goed is ingericht en (extra) ondersteuning geeft waar dit nodig is. 

 

Kinderen leren, naast de basisvakken, op school steeds meer hun gaven en talenten ontdekken en ontwikkelen. Wij willen de nieuwsgierigheid van kinderen blijven prikkelen en ze aanmoedigen om te ontdekken en experimenteren. Kinderen maken dan kennis met verschillende thema's en uitingen, zoals: techniek, muziek, sport- en bewegen. Ook maken zij kennis met verschillende vaardigheden, uitingsvormen, technieken en beroepen. Dit willen wij de komende jaren op- en uitbouwen. 

 

Wij vinden een uitdagende leeromgeving belangrijk. Een groene buitenruimte, moderne materialen en eigentijds vormgegeven gebouw en omgeving dragen bij aan het realiseren van een optimale leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen en medewerkers. Hier willen wij, samen met ouders, onze schouders onder zetten. 

 

Onze Ambities  voor de komende jaren zijn... 

  • Het realiseren van een veilige en pestvrije school, waar iedereen met plezier naar toe gaat om te leren en te ontdekken en waar iedereen trots is op de school. Dit is beleidsmatig verankerd. De school heeft duidelijk gemaakt wat de levensbeschouwelijke identiteit is en hoe dit wordt uitgewerkt. Dit alles willen wij samen met kinderen, teamleden, ouders en betrokkenen realiseren. Een goede samenwerking en doorgaande lijn met de Kinderopvang en ouders (ouderbetrokkenheid) werken hierbij ondersteunend. 

  • Zorgen voor een goede kwaliteit van onderwijs, dat voldoet aan de bestuurlijke kaders en het toezichtskader van de onderwijsinspectie, met resultaten boven de normen op het gebied van rekenen, taal en lezen (referentieniveaus). Dit vanuit een krachtig didactisch handelen, een goed aanbod en een goede organisatie. 

  • Organiseren van, uitwerken van een compleet aanbod voor en realisatie van talentontwikkeling, thematisch werken en workshops, waarbij ouders en deskundigen zijn ingeschakeld. 

  • Het realiseren van een groen en duurzaam schoolgebouw en omgeving: een rijke leeromgeving waar kinderen kunnen beleven, ontdekken en leren. 

Klik hier voor de visie voor leerlingen.

Als intern begeleider zorgen we ervoor dat we de onderwijskwaliteit en de zorgondersteuning die onze school nodig heeft goed monitoren.

Giovanna van Duijvenbode